รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.58
Creator 1. อุมา ลางคุลเสน
2. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ
Title ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 680-693
Keyword การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ,การสัมผัสความร้อน ,ดัชนีความร้อน ,ภาวะเครียดจากความร้อน
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อุมา ลางคุลเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,680-693.
อุมา ลางคุลเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):680-693.
อุมา ลางคุลเสน และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร้อนที่มีต่อเกษตรกรและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.