รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.57
Creator 1. พนิดา เทวรักษ์
2. จุรีมาศ วังคีรี
3. ยุพา หาญบุญทรง
Title การศึกษาชนิดของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus พาหะนำโรคใบขาวอ้อย
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 670-679
Keyword เพลี้ยจักจั่น ,Y. flavovittatus ,แบคทีเรียร่วมอาศัยชนิดปฐมภูมิ ,โรคใบขาวอ้อย
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พนิดา เทวรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การศึกษาชนิดของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus พาหะนำโรคใบขาวอ้อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,670-679.
พนิดา เทวรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การศึกษาชนิดของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus พาหะนำโรคใบขาวอ้อย". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):670-679.
พนิดา เทวรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาชนิดของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยจักจั่น Yamatotettix flavovittatus พาหะนำโรคใบขาวอ้อย. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.