รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.56
Creator 1. รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
2. อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
3. พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
4. สมชาย ชคตระการ
Title แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 657-668
Keyword เกษตรอินทรีย์ ,ข้อจำกัด ,ผลิตฝรั่งอินทรีย์
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

รุ่งเกียรติ แก้วเพชร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,657-668.
รุ่งเกียรติ แก้วเพชร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):657-668.
รุ่งเกียรติ แก้วเพชร และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.