รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.55
Creator 1. บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2. วรรษมน มงคล
3. สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน
Title สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 649-656
Keyword ข้าวโพดข้าวเหนียว ,พันธุ์ลูกผสม ,ภาคเหนือตอนบน
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

บุญฤทธิ์ สินค้างาม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,649-656.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม และผู้แต่งคนอื่นๆ. "สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):649-656.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม และผู้แต่งคนอื่นๆ. สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.