รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.54
Creator 1. เยาวพา จิระเกียรติกุล
2. ภาณุมาศ ฤทธิไชย
3. พรชัย หาระโคตร
4. บุญญฤทธิ์ นิลวรณ์
5. เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล
Title ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 641-648
Keyword เฟิน ,ชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง ,สปอร์ ,โพรแทลลัส ,สูตรอาหาร MS
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เยาวพา จิระเกียรติกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,641-648.
เยาวพา จิระเกียรติกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):641-648.
เยาวพา จิระเกียรติกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.