รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.51
Creator ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
Title ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 604-618
Keyword หอยน้ำจืด ,ความหลากชนิด ,แม่น้ำป่าสัก ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, (2561) ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,604-618.
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, "ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):604-618.
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ความหลากชนิดและการกระจายของหอยน้ำจืดในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.