รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.50
Creator ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
Title ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 588-603
Keyword หอย ,ป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน ,จังหวัดสมุทรสาคร
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, (2561) ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,588-603.
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, "ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):588-603.
ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ชนิด การกระจาย ความชุกชุมของหอย และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.