รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.49
Creator 1. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2. วราภรณ์ ประเสริฐ
3. จุฬาลักษณ์ จารุนุช
4. พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
5. พิศมัย ศรีชาเยช
Title ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 575-587
Keyword สภาวะการเก็บรักษา ,การเกิดรีโทรเกรเดชัน ,สมบัติทางกายภาพและเคมี ,สมบัติเชิงสุขภาพ ,ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,575-587.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):575-587.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.