รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.48
Creator 1. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2. จุฬาลักษณ์ จารุนุช
3. วายุห์ สนเทศ
4. พิศมัย ศรีชาเยช
5. กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
Title สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 563-574
Keyword ข้าวโพดบดหยาบ ,แป้งดัดแปร ,เอกซ์ทรูชัน ,สมบัติทางกายภาพ ,สมบัติทางเคมี
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,563-574.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. "สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):563-574.
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และผู้แต่งคนอื่นๆ. สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.