รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.47
Creator จันทิรา รัตนรัตน์
Title ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 551-562
Keyword ข้าว ,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,การปรับตัวของชาวนา ,อุทกภัย
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จันทิรา รัตนรัตน์, (2561) ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,551-562.
จันทิรา รัตนรัตน์, "ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):551-562.
จันทิรา รัตนรัตน์, ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.