รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.30
Creator จุฑามาศ ช่างประดิษฐ์
Title อิทธิพลของอายุการตัดและรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ทิฟตันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
Contributor ทรงยศ โชติชุติมา; เอ็จ สโรบล; นพ ตัณมุขยกุล
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 70-80
Keyword อายุการตัด ,รูปแบบปุ๋ย ,ผลผลิตชีวมวล ,หญ้าเนเปียร์ ,ค่าพลังงานความร้อน
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ศึกษาอิทธิพลของอายุการตัดและรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า เนเปียร์ทิฟตันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน แผนการทดลองแบบ Split-plot in RCBD จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือ อายุการตัดที่ 120 วัน (A1), 150 วัน (A2) และ 180 วัน (A3) ปัจจัยรอง คือ การให้ปุ๋ย 4 รูปแบบ ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 36.8 กิโลกรัมไนโตรเจน/ไร่/ปี (T1), ปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยคอกและใบกระถิน (ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 18.4 กิโลกรัมไนโตรเจน/ไร่/ปี และปุ๋ยคอกผสมใบกระถิน (30 : 70, %w/w) อัตรา 18.4 กิโลกรัมไนโตรเจน/ไร่/ปี) (T2), ปุ๋ยคอกผสมใบกระถิน (30 : 70, %w/w) อัตรา 36.8 กิโลกรัมไนโตรเจน/ไร่/ปี (T3) และไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจน (T4) ผลการทดลองพบว่าผลผลิตน้ำหนักสดและแห้งภายใต้รูปแบบปุ๋ยทั้ง 4 นั้น ทรีทเมนต์ที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย (T1), ปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยคอกผสมใบกระถิน (T2) และปุ๋ยอินทรีย์; ปุ๋ยคอกผสมใบกระถิน (T3) มีค่าสูงกว่า (P<0.05) ไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจน (T4) ปริมาณองค์ประกอบไฮโดรเจนของการตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 180 วัน (A3) ร่วมกับการได้รับปุ๋ยไนโตรเจนแบบ T1, T2 และ T3 มีค่าสูงกว่า (P<0.05) ทรีทเมนต์ที่เหลือ การตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 180 วัน (A3) ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (T3) มีปริมาณองค์ประกอบไนโตรเจนและซัลเฟอร์สูงที่สุด (P<0.01) หญ้าเนเปียร์ที่อายุ 180 วัน (A3) ร่วมกับไม่ให้ปุ๋ยไนโตรเจน (T4) มีการสะสมคลอไรด์สูงที่สุด (P<0.01) และหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 180 วัน (A3) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์; ปุ๋ยคอกผสมใบกระถิน (T3) มีค่าพลังงานความร้อนสูงที่สุด (P<0.01) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลมากที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จุฑามาศ ช่างประดิษฐ์,ทรงยศ โชติชุติมา; เอ็จ สโรบล; นพ ตัณมุขยกุล. (2018) อิทธิพลของอายุการตัดและรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ทิฟตันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน. Thai Journal of Science and Technology,7,70-80.
จุฑามาศ ช่างประดิษฐ์,ทรงยศ โชติชุติมา; เอ็จ สโรบล; นพ ตัณมุขยกุล. "อิทธิพลของอายุการตัดและรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ทิฟตันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):70-80.
จุฑามาศ ช่างประดิษฐ์,ทรงยศ โชติชุติมา; เอ็จ สโรบล; นพ ตัณมุขยกุล. อิทธิพลของอายุการตัดและรูปแบบปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตชีวมวลและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ทิฟตันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.