รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.29
Creator ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
Title อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู
Contributor พิชชาทร ไมตรีมิตร; พรชัย หาระโคตร
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 123-133
Keyword ไผ่มันหมู ,ปุ๋ยเคมี ,การเจริญเติบโต
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ศึกษาผลของปุ๋ยเคมีต่ออัตราการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู [Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis)] ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบระหว่างไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ปริมาณ 5, 10 และ15 กรัม/กระถาง/ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ปริมาณ 5, 10 และ15 กรัม/กระถาง/ครั้ง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 4 ซ้ำ ซ้ำละ 3 กระถาง บันทึกจำนวนหน่อเกิดใหม่ ความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลาง เมื่อสิ้นสุดการทดลองนำไปวิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพเหนือดิน ผลการศึกษาพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแต่ละสูตรปุ๋ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ปริมาณ 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง ส่งผลให้ไผ่มันหมูมีจำนวนหน่อเกิดใหม่มากที่สุด คือ 4.83 หน่อ/กระถาง การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ส่งผลให้ไผ่มันหมูมีการเพิ่มความสูงมากที่สุด สามารถเพิ่มความสูงให้ไผ่มันหมูได้ 40.74, 31.73, 30.74 เซนติเมตร/เดือน และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ปริมาณ 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ส่งผลให้ไผ่มันหมูมีปริมาณมวลชีวภาพเหนือดินของใบและลำต้นสูงที่สุด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ปริมาณ 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมูที่อายุไม่เกิน 2 ปี
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พิชชาทร ไมตรีมิตร; พรชัย หาระโคตร. (2018) อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู. Thai Journal of Science and Technology,7,123-133.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พิชชาทร ไมตรีมิตร; พรชัย หาระโคตร. "อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):123-133.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พิชชาทร ไมตรีมิตร; พรชัย หาระโคตร. อิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.