รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.28
Creator ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
Title สมการ Jensen-Hossz? กับการดำเนินการทวิภาค
Contributor ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์; สหรัฐ สงวนพงษ์; อุกันตา เสนแก้ว
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 107-112
Keyword สมการ Jensen-Hossz? ,สมการเชิงฟังก์ชัน ,ฟังก์ชันเชิงการบวก ,ผลเฉลยของสมการเชิงฟังก์ชัน
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาผลเฉลยของสมการ Jensen-Hossz? : เมื่อ เป็นฟังก์ชันค่าจริง และการดำเนินการทวิภาค ผลการศึกษาพบว่าผลเฉลยของสมการนี้ คือ สำหรับทุกจำนวนจริง และ เป็นฟังก์ชันเชิงการบวก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต,ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์; สหรัฐ สงวนพงษ์; อุกันตา เสนแก้ว. (2018) สมการ Jensen-Hossz? กับการดำเนินการทวิภาค. Thai Journal of Science and Technology,7,107-112.
ศิริจันทร์ เวสารัชศาต,ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์; สหรัฐ สงวนพงษ์; อุกันตา เสนแก้ว. "สมการ Jensen-Hossz? กับการดำเนินการทวิภาค". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):107-112.
ศิริจันทร์ เวสารัชศาต,ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์; สหรัฐ สงวนพงษ์; อุกันตา เสนแก้ว. สมการ Jensen-Hossz? กับการดำเนินการทวิภาค. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.