รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.26
Creator เจนจิรา ชุมภูคำ
Title ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รี พันธุ์เชียงใหม่ 60
Contributor อัครพล ศรีวิชัย; อารยา อาจเจริญ เทียนหอม
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 3
Page no. 231-238
Keyword ปุ๋ยเคมี ,ปุ๋ยมูลค้างคาว ,ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ ,จำนวนผล
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ศึกษาผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลมัลเบอร์รีพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกในกระถาง ขนาด 16 นิ้ว ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomize design) ประกอบด้วย 6 ทรีตเมนต์ ได้แก่ (1) ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม) (2) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 (3) ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 (4) ปุ๋ยมูลค้างคาว (6-3-3) (5) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ร่วมกับปุ๋ยมูลค้างคาว และ (6) ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ร่วมกับปุ๋ยมูลค้างคาว ทุกทรีตเมนต์ใส่ปุ๋ยอัตรา 10 กรัม/ต้น ทุกสัปดาห์จนเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 มีผลทำให้มีจำนวนตารวม (33.62 ตา) มีน้ำหนักผล (2.39 กรัม) จำนวนผลต่อช่อ (3.79 ผล) จำนวนผลต่อต้น (45.91 ผล/ต้น) ปริมาณผลผลิต (92.29 กรัม/ต้น) และปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำได้สูงที่สุด (15.61 บริกซ์) ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลมัลเบอร์รีพันธุ์เชียงใหม่ 60 ได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เจนจิรา ชุมภูคำ,อัครพล ศรีวิชัย; อารยา อาจเจริญ เทียนหอม. (2018) ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รี พันธุ์เชียงใหม่ 60. Thai Journal of Science and Technology,7,231-238.
เจนจิรา ชุมภูคำ,อัครพล ศรีวิชัย; อารยา อาจเจริญ เทียนหอม. "ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รี พันธุ์เชียงใหม่ 60". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):231-238.
เจนจิรา ชุมภูคำ,อัครพล ศรีวิชัย; อารยา อาจเจริญ เทียนหอม. ผลของสูตรปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลของมัลเบอร์รี พันธุ์เชียงใหม่ 60. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.