รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.25
Creator สุพิชชา สิทธินิสัยสุข
Title ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ
Contributor ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; พีรนุช จอมพุก; ณัฐพงค์ จันจุฬา
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 158-168
Keyword การปรับปรุงพันธุ์ ,ลินเดอร์เนีย ,แววมยุรา ,พืชท้องถิ่น
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ลินเดอร์เนียเป็นพืชพื้นเมืองของไทย จัดอยู่ในวงศ์ Linderniaceae ปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อนำพืชพื้นเมืองมาใช้ประโยชน์เป็นการค้า โดยนำมาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค งานวิจัยนี้จึงนำต้นลินเดอร์เนียพื้นเมือง 2 ชนิด คือ Lindernia crustacea var. crustacea และ Lindernia sp. มาเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำกิ่งของต้นลินเดอร์เนียทั้ง 2 ชนิด มาฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ? MS โดยเพาะเลี้ยงส่วนข้อ และขยายพันธุ์จนได้จำนวนต้นที่มากพอ นำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ หลังจากฉายรังสี 30 วัน นับจำนวนต้นที่รอดชีวิต พบว่าเมื่อปริมาณรังสีสูงขึ้น L. crustacea var. crustacea และ Lindernia sp. มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตลดลง มีค่า LD50(30) เท่ากับ 98.04 และ 30.81 เกรย์ ตามลำดับ จากนั้นเพิ่มจำนวนจนถึงรุ่น M1V4 นำต้นออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า L. crustacea var. crustacea ที่ได้รับปริมาณรังสี 40 เกรย์ มีลักษณะกลาย คือ ขนาดดอกใหญ่ขึ้น ใบ และลำต้นหนาขึ้นกว่าต้นปกติ เมื่อตรวจสอบโดยวิธี flow cytometry พบว่าเป็นต้นเตตระพลอยด์ ส่วน Lindernia sp. ที่รอดชีวิต ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุพิชชา สิทธินิสัยสุข,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; พีรนุช จอมพุก; ณัฐพงค์ จันจุฬา. (2018) ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology,7,158-168.
สุพิชชา สิทธินิสัยสุข,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; พีรนุช จอมพุก; ณัฐพงค์ จันจุฬา. "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):158-168.
สุพิชชา สิทธินิสัยสุข,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; พีรนุช จอมพุก; ณัฐพงค์ จันจุฬา. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.