รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.24
Creator ปวีณนุช ศรีช่วย
Title ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ
Contributor ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์; สุวิสา พัฒนเกียรติ; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 3
Page no. 239-248
Keyword มันเทศประดับเลื้อย ,การปรับปรุงพันธุ์ ,การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน ,ข้อ
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract มันเทศประดับเลื้อยเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม และมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ใน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับเลื้อยทั้ง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีใบรูปหัวใจ ใบสีเขียวอ่อน (JP) และพันธุ์ที่มีใบรูปหัวใจ ใบสีม่วง (JPL) โดยนำส่วนข้อของมันเทศประดับเลื้อยมาฟอกฆ่าเชื้อและเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS แล้วนำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสีระดับ 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ และย้ายอาหารใหม่ถึงรุ่น M1V4 จากนั้นย้ายออกปลูกในโรงเรือน พบว่าการฉายรังสีแกมมาทำให้การเจริญเติบโตของมันเทศประดับเลื้อยทั้ง 2 สายพันธุ์ ลดลง ค่า LD50(60) ของมันเทศประดับเลื้อยพันธุ์ JP และ JPL เท่ากับ 37 และ 43 เกรย์ ตามลำดับ มันเทศประดับเลื้อยพันธุ์ JP เกิดการกลายทางทรงต้น คือ มีลักษณะความยาวข้อปล้องสั้นลงและต้นเตี้ย เมื่อได้รับรังสีแกมมา 20 เกรย์ ส่วนมันเทศประดับเลื้อยพันธุ์ JPL ไม่พบลักษณะการกลาย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปวีณนุช ศรีช่วย,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์; สุวิสา พัฒนเกียรติ; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. (2018) ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology,7,239-248.
ปวีณนุช ศรีช่วย,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์; สุวิสา พัฒนเกียรติ; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):239-248.
ปวีณนุช ศรีช่วย,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์; สุวิสา พัฒนเกียรติ; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.