รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.23
Creator ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
Title ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น
Contributor พรชัย หาระโคตร; ณัฐสินี ศรีสกุลไพร
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 113-122
Keyword ไผ่ซางหม่น ,ปุ๋ยเคมี ,การเจริญเติบโต ,จำนวนหน่อใหม่ ,มวลชีวภาพ
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การศึกษาผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sericeus) ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 6 เดือน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นที่มีอายุ 1 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 7 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 16-16-16 ในอัตรา 10, 15 และ 20 กรัม/กระถาง/ครั้ง ตามลำดับ แต่ละทรีตเมนต์มี 4 ซ้ำ ซ้ำละ 2 กระถาง ผลการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง ให้มวลชีวภาพของลำต้นไผ่ซางหม่นสูงที่สุด การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 20 กรัม/กระถาง/ครั้ง ส่งผลให้มีจำนวนหน่อใหม่สูงสุด และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในอัตรา 15 กรัม/กระถาง/ครั้ง ส่งผลให้มีความสูงของลำต้นสูงที่สุด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ16-16-16 ร่วมกันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่นดีที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พรชัย หาระโคตร; ณัฐสินี ศรีสกุลไพร. (2018) ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น. Thai Journal of Science and Technology,7,113-122.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พรชัย หาระโคตร; ณัฐสินี ศรีสกุลไพร. "ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):113-122.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,พรชัย หาระโคตร; ณัฐสินี ศรีสกุลไพร. ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ซางหม่น. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.