รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.21
Creator กษิดิ์เดช อ่อนศรี
Title การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ
Contributor เบญญา มะโนชัย; ปริยานุช จุลกะ; พิทักษ์ พานทอง; ณัฐพงค์ จันจุฬา
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 32-47
Keyword เคอร์คูมินอยด์ ,แกลลิก ,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ,แอลอีดี ,ขมิ้นเจดีย์
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสีขาว (WL) สีแดง (RL) สีน้ำเงิน (BL) และสีผสมระหว่างแดงกับน้ำเงิน สัดส่วนหลอด 1 : 5 (RB) เปิดเสริมเพื่อกระตุ้นการผลิตสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยให้ 3 ชั่วโมงก่อนเวลา 06 : 00 น. และ 3 ชั่วโมงหลังเวลา 18:00 น. เปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในสภาพห้องที่ได้รับแสงปกติ (NL) วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ บันทึกข้อมูลน้ำหนักสดที่อายุการเก็บรักษา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 สัปดาห์ นำไปวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (AOA) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (PC) สารบิสเดสเมทอกซีเคอร์คูมิน (BMC) สารดีเมทอกซีเคอร์คูมิน (DMC) และสารเคอร์คูมิน (CUR) ทำการทดลอง ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ผลการทดลองพบว่าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บรักษามีน้ำหนักเหง้าลดลงแปรผันตามอายุการเก็บรักษา แต่ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น การให้แสง LED สีต่าง ๆ เสริมให้แก่เหง้าขมิ้นอ้อย สามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนักเหง้า เพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารออกฤทธิ์ โดยการให้แสง WL และ RB นาน 6 สัปดาห์ ส่งเสริม AOA และปริมาณสารออกฤทธิ์ ได้แก่ PC, BMC, DMC และ CUR เพิ่มขึ้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กษิดิ์เดช อ่อนศรี,เบญญา มะโนชัย; ปริยานุช จุลกะ; พิทักษ์ พานทอง; ณัฐพงค์ จันจุฬา. (2018) การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ. Thai Journal of Science and Technology,7,32-47.
กษิดิ์เดช อ่อนศรี,เบญญา มะโนชัย; ปริยานุช จุลกะ; พิทักษ์ พานทอง; ณัฐพงค์ จันจุฬา. "การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):32-47.
กษิดิ์เดช อ่อนศรี,เบญญา มะโนชัย; ปริยานุช จุลกะ; พิทักษ์ พานทอง; ณัฐพงค์ จันจุฬา. การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.