รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.20
Creator ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Title การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีต่างกัน
Contributor กมลทิพย์ สังข์แก้ว; นุชรัฐ บาลลา; ณัฐพงค์ จันจุฬา; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 21-31
Keyword ลินเดอเนีย ,โคลชิซินชนิดเม็ด ,โพลิพลอยด์
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ลินเดอเนียเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศให้ความสนใจในการนำมาประดับตกแต่งเป็นไม้กระถาง โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น แต่ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลินเดอเนียและลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดยังมีอยู่น้อย จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนี้หรือวงศ์ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้นำต้นพันธุ์ที่ได้รับสารละลายโคลชิซินที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ย้ายกล้าออกปลูกเพื่อศึกษาระดับพลอยดีต่าง ๆ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นลินเดอร์เนีย พบว่าต้นที่ระดับพลอยดีสูงขึ้นมีการเจริญเติบโตที่ช้าลง มีปริมาณดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น ใบและดอกของลินเดอเนียมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่มีลักษณะของข้อปล้องที่สั้นลง ละอองเรณูที่ระดับพลอยดี 2x, 4x และ 8x มีขนาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (20.86?0.97, 26.44?0.85 และ 30.88?1.09 ไมโครเมตร ตามลำดับ) และขนาดของเซลล์ปากใบมีขนาดใหญ่ขึ้นตามระดับพลอยดีที่เพิ่มขึ้น (21.55?1.35, 30.58?1.10 และ 41.97?1.22 ไมโครเมตร ตามลำดับ) แต่จำนวนเซลล์ปากใบต่อพื้นที่ลดลงเมื่อระดับพลอยดีสูงขึ้น (16.40?2.22, 9.80?1.32 และ 5.40?0.52 เซลล์ต่อตารางมิลลิเมตร ตามลำดับ)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์,กมลทิพย์ สังข์แก้ว; นุชรัฐ บาลลา; ณัฐพงค์ จันจุฬา; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. (2018) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology,7,21-31.
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์,กมลทิพย์ สังข์แก้ว; นุชรัฐ บาลลา; ณัฐพงค์ จันจุฬา; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. "การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีต่างกัน". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):21-31.
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์,กมลทิพย์ สังข์แก้ว; นุชรัฐ บาลลา; ณัฐพงค์ จันจุฬา; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีต่างกัน. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.