รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2018.19
Creator ยุพเยาว์ คบพิมาย
Title การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย
Contributor ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์; วราภรณ์ แสงทอง; ศรัณย์ จีนะเจริญ
Publisher Thammasat University
Publication Year 2018
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 7
Journal No. 3
Page no. 282-292
Keyword ข้าว ,เครื่องหมายสนิปส์ ,เตตระไพรเมอร์ เออาร์เอ็มเอส พีซีอาร์ ,ยีน SSIIa ,อุณหภูมิแป้งสุก
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract อุณหภูมิแป้งสุกเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการหุงต้ม โดยข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำใช้ระยะเวลาในการหุงต้มน้อยกว่าข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกสูง นอกจากนี้ยังมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุกด้วย ยีน SSIIa ควบคุมลักษณะอุณหภูมิแป้งสุกของข้าว โดยการแทนที่เบสที่ตำแหน่ง 4,198 (G/A) และ 4,329-4,330 (GC/TT) ในเอกซอน 8 มีผลมากต่ออุณหภูมิแป้งสุก ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบไพรเมอร์เพื่อตรวจสอบสนิปส์ที่ตำแหน่ง 4,198 โดยวิธีเตตระไพรเมอร์ เออาร์เอ็มเอส พีซีอาร์ พบว่าไพรเมอร์ที่เปลี่ยนแปลงเบสที่ 3 จากปลาย 3? ให้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เมื่อใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบใหม่นี้ตรวจสอบสนิปส์ในตำแหน่ง 4,198 และไพรเมอร์ที่มีรายงานมาก่อนตรวจสอบสนิปส์ตำแหน่ง 4,329-4,330 ในข้าวไทย 69 พันธุ์ และข้าวญี่ปุ่น 3 พันธุ์ พบว่าสนิปส์ตำแหน่ง 4,198 ในข้าวไทยเป็น G เท่านั้น และในข้าวญี่ปุ่น 2 พันธุ์ เป็น A ส่วนสนิปส์ตำแหน่ง 4,329-4,330 พบทั้ง GC และ TT และให้ผลการทดลองเหมือนกับการหาลำดับเบส รูปแบบสนิปส์ GC/TT มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทยที่ปลูกทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง โดยข้าวที่มีสนิปส์ GC มีอุณหภูมิแป้งสุกสูงกว่าข้าวที่มีสนิปส์ TT อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงสามารถใช้ไพรเมอร์ในงานวิจัยนี้คัดเลือกข้าวไทยที่มีอุณหภูมิแป้งสุกที่เหมาะสมได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ยุพเยาว์ คบพิมาย,ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์; วราภรณ์ แสงทอง; ศรัณย์ จีนะเจริญ. (2018) การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai Journal of Science and Technology,7,282-292.
ยุพเยาว์ คบพิมาย,ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์; วราภรณ์ แสงทอง; ศรัณย์ จีนะเจริญ. "การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย". Thai Journal of Science and Technology 7 (2018):282-292.
ยุพเยาว์ คบพิมาย,ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์; วราภรณ์ แสงทอง; ศรัณย์ จีนะเจริญ. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thammasat University:ม.ป.ท. 2018.