รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.40
Creator ณัฐพงค์ จันจุฬา
Title อิทธิพลของสารในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและเจริญเติบโตของมันเทศประดับ
Contributor ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 53-59
Keyword มันเทศประดับ ,ออกซิน ,การออกราก
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract มันเทศประดับเป็นไม้ประดับที่มีลักษณะใบที่สวยงาม ปลูกเลี้ยงง่าย และปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในรูปแบบไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง แต่มีปัญหาในการขยายพันธุ์มันเทศประดับ คือ การออกรากไม่สม่ำเสมอในระหว่างการตัดชำ จึงได้ทดลองเพื่อศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและการเจริญเติบโตของมันเทศประดับ โดยใช้สาร 3 ชนิด คือ IAA, NAA และ IBA ที่ระดับความเข้มข้นของสารแต่ละชนิด คือ 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และให้น้ำกลั่นเป็นชุดควบคุม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 10 สิ่งทดลอง การทดลองละ 15 ซ้ำ ซ้ำละ 1 กิ่ง พบว่าสารในกลุ่มออกซินแต่ละชนิดมีผลไม่ต่างกันทางสถิติต่อเปอร์เซ็นการเกิดรากของมันเทศประดับ แต่ความเข้มข้นที่ชักนำให้เกิดรากมากที่สุด IBA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (18.75 ? 6.86 ราก) แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ IBA 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (18.25 ? 5.71 ราก) และความยาวรากยาวที่สุด (17.50 ? 8.33 ซม) IAA 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทำให้ต้นมันเทศมีความยาวและกิ่งแขนงมากที่สุด (20.00 ? 2.76 และ 1.80 ? 0.73 กิ่ง ตามลำดับ) และ IAA 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทำให้ต้นมันเทศมีขนาดความกว้างและความยาวใบเฉลี่ยใหญ่ที่สุด (7.34 ? 0.65 และ 9.60 ? 1.51 เซนติเมตร ตามลำดับ)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพงค์ จันจุฬา,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. (2017) อิทธิพลของสารในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและเจริญเติบโตของมันเทศประดับ. Thai Journal of Science and Technology,6,53-59.
ณัฐพงค์ จันจุฬา,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. "อิทธิพลของสารในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและเจริญเติบโตของมันเทศประดับ". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):53-59.
ณัฐพงค์ จันจุฬา,ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. อิทธิพลของสารในกลุ่มออกซินต่อการเกิดรากและเจริญเติบโตของมันเทศประดับ. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.