รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.39
Creator ฐิตาพร ชัยศิลป์
Title สมบัติบางประการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเล
Contributor สมจิต ดำริห์อนันต์; เฉลิมวุธ สมปาก; นิรมล ศากยวงศ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 11-21
Keyword ลิ้นทะเล ,ไคโตซาน ,DPPH radical ,hydroxyl radical
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเลที่ผ่านความร้อน ลิ้นทะเลที่ไม่ผ่านความร้อน ไคตินและไคโตซาน รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเลที่เหมาะสมร่วมกับน้ำมะนาว โดยวิธีที่นำมาใช้ในการทดสอบ ได้แก่ การยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช และอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล พบว่าลิ้นทะเลที่ผ่านความร้อนอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีการยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชร้อยละ 61.28 และยับยั้งอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลร้อยละ 54.14 เมื่อนำลิ้นทะเลมาผ่านขั้นตอนการเตรียมเป็นไคตินและไคโตซาน พบว่าร้อยละผลผลิตของไคตินและ ไคโตซานที่ได้มีค่า 37.95 และ 69.10 ตามลำดับ และเมื่อใช้เทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) ในการตรวจสอบปฏิกิริยาการกำจัดหมู่อะเซทิลออกของไคตินเป็นไคโตซาน พบว่าค่าระดับการกำจัดหมู่อะเซทิล (degree of deacetylation, % DD) มีค่าร้อยละ 87.50 นอกจากนี้พบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระดีดีพีเอชและอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลของลิ้นทะเล ไคตินและไคโตซานให้การยับยั้งน้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อศึกษาการต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเลที่เหมาะสมร่วมกับน้ำมะนาว พบว่าลิ้นทะเลที่ผ่านความร้อนอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นลิ้นทะเลที่เหมาะสมที่นำมาใช้ร่วมกับน้ำมะนาว โดยให้การยับยั้งอนุมูลอิสระดีดีพีเอชร้อยละ 93.85 และยับยั้งอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลร้อยละ 76.78 ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิตาพร ชัยศิลป์,สมจิต ดำริห์อนันต์; เฉลิมวุธ สมปาก; นิรมล ศากยวงศ์. (2017) สมบัติบางประการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเล. Thai Journal of Science and Technology,6,11-21.
ฐิตาพร ชัยศิลป์,สมจิต ดำริห์อนันต์; เฉลิมวุธ สมปาก; นิรมล ศากยวงศ์. "สมบัติบางประการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเล". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):11-21.
ฐิตาพร ชัยศิลป์,สมจิต ดำริห์อนันต์; เฉลิมวุธ สมปาก; นิรมล ศากยวงศ์. สมบัติบางประการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของลิ้นทะเล. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.