รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.37
Creator อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Title พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา
Contributor ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 113-121
Keyword พรหมขาว ,มหาพรหมราชินี ,ลูกผสม (พรหมขาว x มหาพรหราชินี)
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพัฒนาการของดอกและผลของพรหมขาวและมหาพรหมราชินี การผสมข้ามชนิด ความงอกของเมล็ด รวมทั้งลักษณะสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x มหาพรหมราชินี) สกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา โดยทดลองที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 พบว่าพรหมขาวมีใบขนาดเล็ก เรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกดกออกตรงข้ามใบ มีจำนวนดอกต่อกิ่งมาก ส่วนมหาพรหมราชินีมีใบขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม เส้นใบเด่นชัด ดอกมีขนาดใหญ่ และมหาพรหมราชินีพร้อมรับการผสมในช่วงเช้าวันแรกที่ดอกบาน ส่วนเกสรเพศผู้จะปลดปล่อยละอองเรณูภายหลังดอกบาน 2 วัน อัตราการผสมติด ระยะเวลาที่ผลแก่ และความงอกของเมล็ดลูกผสม (พรหมขาว x มหาพรหราชินี) และพรหมขาวไม่แตกต่างกัน ลักษณะโครงสร้างใบ และเส้นใบเป็นร่างแหชัดเจนสีเขียวเข้มเป็นมันเหมือนมหาพรหมราชินี แต่มีขนาดเล็ก กลีบดอกชั้นนอกสีขาว ชั้นในสีชมพู มีกลิ่นหอม สามารถออกดอกได้ตั้งแต่ทรงพุ่มขนาดเล็ก เมื่ออายุต้น 2 ปี
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. (2017) พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thai Journal of Science and Technology,6,113-121.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. "พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):113-121.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x มหาพรหมราชินี) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.