รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.36
Creator อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Title พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x กลาย) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา
Contributor ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 279-287
Keyword พรหมขาว ,กลาย ,ลูกผสม (พรหมขาว x กลาย)
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การพัฒนาของดอกและผลของพรหมขาวและกลาย การผสมข้ามชนิด ความงอกของเมล็ด รวมทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x กลาย) สกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา โดยทดลองที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง 2559 พบว่าพรหมขาวและกลายนั้น ใบมีขนาดเล็ก เรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ดอกดกออกตรงข้ามใบ มีจำนวนดอกต่อกิ่งมาก อัตราการผสมติด ระยะเวลาที่ผลแก่ และความงอกของเมล็ดลูกผสม (พรหมขาว x กลาย) และพรหมขาวไม่แตกต่างกัน ลักษณะโครงสร้างใบและเส้นใบเป็นร่างแหชัดเจนสีเขียวเข้มเป็นมันเหมือนกลาย แต่มีขนาดใหญ่ กลีบดอกชั้นนอกสีเหลืองอ่อน ชั้นในสีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม อายุตั้งแต่เมล็ดงอกจนกระทั่งออกดอก 2 ปี สามารถออกดอกได้ดีตลอดทั้งปี เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค AFLP พบว่าลูกผสม F1 มีความสัมพันธ์กับต้นพ่อและแม่
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. (2017) พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x กลาย) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thai Journal of Science and Technology,6,279-287.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. "พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x กลาย) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):279-287.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,ปิยะ เฉลิมกลิ่น; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์; ณัฐพงค์ จันจุฬา. พรรณไม้ลูกผสมข้ามชนิด (พรหมขาว x กลาย) สกุล Mitrephora วงศ์กระดังงา. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.