รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.35
Creator เสาวลักษณ์ อัคราช
Title ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด
Contributor ธานี ศรีวงศ์ชัย; ประภา ศรีพิจิตต์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 247-251
Keyword การเร่งการงอก ,การเพาะเลี้ยงเมล็ด ,การพักตัวของเมล็ดข้าว ,เมล็ด ,เอ็นโดสเปิร์ม
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การเพาะเลี้ยงเมล็ดเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาร่นระยะเวลาการปลูกข้าวให้สั้นลง การสร้างคัพภะที่สมบูรณ์ของข้าวใช้เวลาประมาณ 7 วัน หลังการผสมเกสร จากนั้นเป็นกระบวนการสร้างเอ็นโดสเปิร์มและจะเริ่มเข้าสู่ระยะพักตัวประมาณ 15 วัน หลังการผสมเกสร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเมล็ดคัพภะ โดยการนำเมล็ดข้าวอายุ 8-14 วัน หลังการผสมเกสร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับพีเอช 5.8 พบว่าอายุเมล็ดที่เหมาะสมที่สุดคือ 9-11 วัน หลังการผสมเกสร มีอัตรางอก 81.08-86.05 เปอร์เซ็นต์ และสามารถย้ายออกปลูกลงในดินนาได้เมื่อต้นกล้าข้าวอายุ 14 วัน จากวิธีการข้างต้นทำให้สามารถร่นระยะเวลาในการงอกของเมล็ดข้าวได้ประมาณ 18-19 วัน เมื่อเทียบกับวิธีการปลูกโดยเมล็ด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เสาวลักษณ์ อัคราช,ธานี ศรีวงศ์ชัย; ประภา ศรีพิจิตต์. (2017) ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด. Thai Journal of Science and Technology,6,247-251.
เสาวลักษณ์ อัคราช,ธานี ศรีวงศ์ชัย; ประภา ศรีพิจิตต์. "ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):247-251.
เสาวลักษณ์ อัคราช,ธานี ศรีวงศ์ชัย; ประภา ศรีพิจิตต์. ผลของอายุเมล็ดข้าวต่อการเร่งการงอกด้วยการเพาะเลี้ยงเมล็ด. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.