รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.34
Creator ถิรวุธ บุญวงศ์
Title ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า
Contributor เจนจิรา ชุมภูคำ; ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 214-220
Keyword ถุงห่อ ,คุณภาพผล ,มะยงชิด
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การห่อผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้าหลังดอกบาน 30 วัน ด้วยถุงพลาสติก สีดำ สีแดง สีเขียว สีขาว สีฟ้าและสีเหลือง เปรียบเทียบกับที่ไม่ห่อผล (ชุดควบคุม) เพื่อศึกษาผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตมะยงชิดที่อายุ 70 วัน หลังดอกบาน พบว่าผลมะยงชิดที่รับการห่อผลด้วยถุงพลาสติกสีต่าง ๆ มีน้ำหนักผล ปริมาตรผล ความกว้างและความยาวผลเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ห่อผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลที่ห่อด้วยถุงพลาสติกสีฟ้ามีความแน่นเนื้อผลมากที่สุด ผลที่ห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำมีค่า TSS และมีอัตราส่วนของ TSS/TA สูงที่สุด ผลที่ห่อด้วยถุงพลาสติกสีเขียวมีค่า TA ต่ำที่สุด สีเปลือกผลมะยงชิดที่ห่อด้วยถุงพลาสติกสีเหลืองมีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) มากที่สุด ดังนั้นการห่อผลในระยะการพัฒนาผลบนต้นสามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิตมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้าได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ถิรวุธ บุญวงศ์,เจนจิรา ชุมภูคำ; ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์. (2017) ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า. Thai Journal of Science and Technology,6,214-220.
ถิรวุธ บุญวงศ์,เจนจิรา ชุมภูคำ; ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์. "ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):214-220.
ถิรวุธ บุญวงศ์,เจนจิรา ชุมภูคำ; ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์. ผลของสีวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.