รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.33
Creator ชวินทร์ ปลื้มเจริญ
Title ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินที่แตกต่างกัน
Contributor พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 101-112
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีศักยภาพนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ แต่ปัจจัยทางดินอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาได้ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่างของดินต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์ RRIT 251 โดยวางแผนการทดลองแบบ 5x2 factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ มีปัจจัยศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0) และ (2) ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (ไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา) เพาะเมล็ดยางพารา จากนั้นย้ายปลูกลงกระถาง เมื่อยางพารามีอายุ 12 เดือน พบว่า ยางพารามีการเจริญเติบโตและการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากมากที่สุด เมื่อปลูกในดินที่มีความเป็นกรด-ด่าง 5.0 แต่การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน 5.0 และ 6.0 อย่างไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้ยางพาราที่ปลูกในดินที่มีความเป็นกรด-ด่าง 6.5, 7.0 และ 8.0 มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านความสูงและน้ำหนักแห้งมากกว่าการไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น ผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่า ความเป็นกรด-ด่างของดินมีผลทำให้ประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของยางพาราแตกต่างกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชวินทร์ ปลื้มเจริญ,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. (2017) ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินที่แตกต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology,6,101-112.
ชวินทร์ ปลื้มเจริญ,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. "ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินที่แตกต่างกัน". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):101-112.
ชวินทร์ ปลื้มเจริญ,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินที่แตกต่างกัน. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.