รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.32
Creator ภิรญา ชมภูผิว
Title ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ
Contributor พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 79-88
Keyword ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ,ยางพารา
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การศึกษาผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจสำคัญ โดยวางแผนการทดลองแบบ 4 x 2 factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ (1) พันธุ์ยางพารา (BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408) และ (2) ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (ไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา) โดยย้ายกล้ายางพาราลงปลูกในกระถางร่วมกับการไม่ใส่และใส่ราอาร์บัสคูลาไมคอร์ไรซาจนกระทั่งอายุ 12 เดือน ผลการทดลองพบว่ายางพาราแต่ละพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยพันธุ์ RRIT 408 และ RRIT 251 มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์ BPM 24 และ RRIM 600 และราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีการเข้าอยู่อาศัยในรากของยางพาราแตกต่างกันโดยพันธุ์ BPM 24, RRIT 408 และ RRIT 251 มีการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากมากกว่าพันธุ์ RRIM 600 อย่างไรก็ตาม การใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้ความสูงเมื่ออายุ 4 เดือน และน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพาราทุกพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยปฏิสัมพันธ์ร่วมของพันธุ์กับราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ดังนั้นผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่าราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยส่ง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภิรญา ชมภูผิว,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. (2017) ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ. Thai Journal of Science and Technology,6,79-88.
ภิรญา ชมภูผิว,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. "ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):79-88.
ภิรญา ชมภูผิว,พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์; ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก; ปวีณา ทองเหลือง. ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.