รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.31
Creator สุรเมศวร์ ฮาชิม
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี
Contributor รัตนา เลิศสุวรรณศรี; รมิดา ศรีเหรา
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 1-10
Keyword การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ,ทฤษฎีอิทธิพลไทรอาดิก
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยจากบริบททางสังคม และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี โดยตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 615 คน และใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือได้ 0.845 เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม เพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอิทธิพลไทรอาดิก คือ (1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ เกรดเฉลี่ย (2) ปัจจัยจากบริบททางสังคม ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลใกล้ชิด และบรรทัดฐานทางสังคมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ และ (3) ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังพบว่าบรรทัดฐานทางสังคมต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอ-ฮฮล์ของนักเรียนมากที่สุด ตัวแบบที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่มสามาถจำแนกกลุ่มได้ถูกต้อง 77.6 % มีค่า specificity 79.5 % และมีค่า sensitivity 74.9 %
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุรเมศวร์ ฮาชิม,รัตนา เลิศสุวรรณศรี; รมิดา ศรีเหรา. (2017) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี. Thai Journal of Science and Technology,6,1-10.
สุรเมศวร์ ฮาชิม,รัตนา เลิศสุวรรณศรี; รมิดา ศรีเหรา. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):1-10.
สุรเมศวร์ ฮาชิม,รัตนา เลิศสุวรรณศรี; รมิดา ศรีเหรา. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.