รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.30
Creator อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
Title ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน
Contributor จิตตา สาตร์เพ็ชร์; มยุรา ล้านไชย; อนวัช สุวรรณกุล; คนึงนิจ บุศราคำ; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 4
Page no. 301-308
Keyword สารเคลือบผิวจากบุก ,ส้มเขียวหวาน ,อายุการเก็บรักษา
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การยืดอายุการเก็บรักษาส้มเขียวหวานและผลไม้สดชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวในประเทศไทยนั้นนิยมใช้วิธีการเคลือบผิว ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการนำเข้าสารเคลือบผิวหลายสิบล้านบาท ในแต่ละปีการวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อลดการนำเข้าแล้วยังเป็นการลดการเสียดุลการค้าจากการนำเข้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาบุกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว จากการศึกษาพบว่าการใช้สารเคลือบผิวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือผงบุกร้อยละ 0.5 และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ สามารถลดการสูญเสียน้ำหนัก และการเหี่ยวของส้มเขียวหวานได้ดีกว่าชุดควบคุมที่ใช้น้ำเปล่า เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90?5 รวมทั้งคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดที่ไตเทรตได้ อัตราการหายใจ และการผลิตเอทิลีนต่ำกว่าชุดควบคุม อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกส้มนั้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จากการทดลองพบว่าชุดการทดลองที่เคลือบด้วยบุก และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ นั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวานได้นาน 42 วัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,จิตตา สาตร์เพ็ชร์; มยุรา ล้านไชย; อนวัช สุวรรณกุล; คนึงนิจ บุศราคำ; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. (2017) ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน. Thai Journal of Science and Technology,6,301-308.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,จิตตา สาตร์เพ็ชร์; มยุรา ล้านไชย; อนวัช สุวรรณกุล; คนึงนิจ บุศราคำ; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. "ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):301-308.
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ,จิตตา สาตร์เพ็ชร์; มยุรา ล้านไชย; อนวัช สุวรรณกุล; คนึงนิจ บุศราคำ; ณัฐพงค์ จันจุฬา; ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์. ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มเขียวหวาน. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.