รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.29
Creator ฐานัฎ ณ พัทลุง
Title ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวใน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Dot-Immunobinding Assay
Contributor วิภา ตังคนานนท์; วิชชุดา รัตนากาญจน์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 3
Page no. 236-246
Keyword ไวรัสใบหงิกข้าว ,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,ซีรัมวิทยา
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การตรวจสอบระยะเวลาแฝงตัวที่น้อยที่สุด (minimum latent period) ของไวรัสใบหงิกข้าว (Rice ragged stunt virus, RRSV) ในน้ำคั้นแมลงพาหะชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (brown planthopper, Nilaparvata lugens) ภายหลังจากการถ่ายทอดไวรัสจากต้นข้าวที่แสดงอาการของโรคใบหงิกสู่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคนิค dot-immunobinding assay (DIBA) สามารถตรวจสอบไวรัสในน้ำคั้นแมลงพาหะได้ทั้งในระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัย โดยสามารถตรวจพบไวรัสในระยะตัวอ่อนของแมลง ตั้งแต่วัยที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 และระยะตัวเต็มวัย ทั้งชนิดเพศเมีย เพศผู้ ปีกสั้น และปีกยาว ภายหลังจากการถ่ายทอดไวรัสเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) ที่อัตราการเจือจางสูงสุดของน้ำคั้นแมลงระยะตัวอ่อนที่ระดับ 1:2, 1:2, 1:5, 1:50 และ 1:50 เท่า ตามลำดับ และที่อัตราการเจือจางสูงสุดของน้ำคั้นแมลงระยะตัวเต็มวัยทั้งชนิดเพศเมีย เพศผู้ ปีกสั้น และปีกยาวที่ระดับ 1:50 เท่า ตามลำดับ ดังนั้นการใช้เทคนิค DIBA จึงสามารถใช้ตรวจสอบระยะเวลาแฝงตัวของไวรัสใบหงิกข้าวในแมลงพาหะได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโต จนถึงระยะตัวเต็มวัย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐานัฎ ณ พัทลุง,วิภา ตังคนานนท์; วิชชุดา รัตนากาญจน์. (2017) ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวใน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Dot-Immunobinding Assay. Thai Journal of Science and Technology,6,236-246.
ฐานัฎ ณ พัทลุง,วิภา ตังคนานนท์; วิชชุดา รัตนากาญจน์. "ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวใน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Dot-Immunobinding Assay". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):236-246.
ฐานัฎ ณ พัทลุง,วิภา ตังคนานนท์; วิชชุดา รัตนากาญจน์. ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวใน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Dot-Immunobinding Assay. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.