รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.28
Creator สุนิษา โอบอ้อม
Title ค่าทางสถิติสำหรับกำหนดความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันจากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโทโซม จำนวน 15 ตำแหน่ง ในคนไทย
Contributor ธิติ มหาเจริญ; จิตติมา โชติวรานนท์; ธวัช รินทะชัย; ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง; บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 4
Page no. 406-413
Keyword พี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน ,ดีเอ็นเอ ,นิติพันธุศาสตร์
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract รายงานนี้เป็นการศึกษาค่าทางสถิติของความสัมพันธ์แบบพี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน (full-sibling) จากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโตโซมจำนวน 15 ตำแหน่ง โดยคำนวณค่า likelihood ratio (LR) ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (n=226 คู่) และกลุ่มที่ไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มที่จับคู่แบบสลับ (n=145 คู่) และกลุ่มที่จับคู่แบบสุ่ม (n=200 คู่) พบว่าการกระจายของค่า combined likelihood ratio (CLR) มี 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงที่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริง มีค่ามากกว่า 49.6034 (2) ช่วงที่ไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ มีค่าระหว่าง 0.0011 ถึง 49.6034 และ (3) ช่วงที่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน มีค่าน้อยกว่า 0.0011 สรุปงานวิจัยนี้มีการนำเสนอช่วงของค่า CLR ที่สามารถใช้ในการระบุความสัมพันธ์ของพี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจวิเคราะห์ด้านนิติพันธุศาสตร์ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของการเป็นพี่-น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุนิษา โอบอ้อม,ธิติ มหาเจริญ; จิตติมา โชติวรานนท์; ธวัช รินทะชัย; ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง; บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค. (2017) ค่าทางสถิติสำหรับกำหนดความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันจากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโทโซม จำนวน 15 ตำแหน่ง ในคนไทย. Thai Journal of Science and Technology,6,406-413.
สุนิษา โอบอ้อม,ธิติ มหาเจริญ; จิตติมา โชติวรานนท์; ธวัช รินทะชัย; ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง; บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค. "ค่าทางสถิติสำหรับกำหนดความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันจากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโทโซม จำนวน 15 ตำแหน่ง ในคนไทย". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):406-413.
สุนิษา โอบอ้อม,ธิติ มหาเจริญ; จิตติมา โชติวรานนท์; ธวัช รินทะชัย; ณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง; บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค. ค่าทางสถิติสำหรับกำหนดความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันจากการตรวจดีเอ็นเอลำดับซ้ำบนออโทโซม จำนวน 15 ตำแหน่ง ในคนไทย. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.