รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.27
Creator กมลชนก กองกุล
Title ความสามารถของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการสร้างตะกอนและเปรียบเทียบกับสารส้ม
Contributor นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์; คณิตา ตังคณานุรักษ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 129-139
Keyword สารสร้างตะกอน ,เถ้าลอยลิกไนต์ ,น้ำเสียชุมชน
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการนำเถ้าลอยลิกไนต์ 3 ชนิด คือ ชนิด FA1, FA2 และ FA3 เป็นสารสร้างตะกอนต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน เปรียบเทียบกับสารละลาย Al2(SO4)3 (10.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และสารส้มน้ำทางการค้า (6.6 % w/w Al2O3) ทดลองแบบจาร์เทสต์ โดยศึกษาปริมาณสารสร้างตะกอน pH ของน้ำเสีย และระยะเวลาในการตกตะกอน ปริมาณสารสร้างตะกอนทั้ง 5 ชนิด ที่เหมาะสมต่อน้ำเสียชุมชน 1 ลิตร คือ 1.5, 1.0 และ 0.5 กรัม สำหรับ FA1, FA2 และ FA3 ตามลำดับ 10.0 และ 2.0 มิลลิลิตร สำหรับสารละลาย Al2(SO4)3 และสารส้มน้ำ ตามลำดับ นอกจากนี้พีเอชของน้ำเสียเท่ากับ 7 สำหรับ FA1 และสารส้มน้ำ และเท่ากับ 6 สำหรับ FA1, FA2 และสารละลาย Al2(SO4) ระยะเวลาในการตกตะกอน 4 วัน สำหรับ FA1 และ FA2 3 วัน สำหรับ FA3 และสารละลาย Al2(SO4)3 และ 2 วัน สำหรับสารส้มน้ำ สารสร้างตะกอนทั้ง 5 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัดความขุ่นสูงถึงร้อยละ 99 และเถ้าลอยลิกไนต์ทั้ง 3 ชนิด ให้ประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกับสารละลาย Al2(SO4)3 และสารส้มน้ำ อย่างไรก็ตาม เถ้าลอยลิกไนต์ชนิด FA3 ให้ประสิทธิภาพดีกว่าชนิด FA1 และ FA2 เนื่องจากมีองค์ประกอบของโลหะออกไซด์สูงจึงสามารถทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์ในน้ำเสียได้ นอกจากนี้ได้ศึกษากับน้ำเสียชุมชน 20 ลิตร โดยใช้สารสร้างตะกอน 5 ชนิด ที่สภาวะที่เหมาะสม และวิเคราะห์พารามิเตอร์ของคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังผ่านการสร้างตะกอน 9 พารามิเตอร์ พบว่าเถ้าลอยลิกไนต์ชนิด FA3 มีประสิทธิภาพในการบำบัดทุกพารามิเตอร์ได้สูง คือ บำบัดความขุ่น บีโอดี ซีโอดี ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด แอมโมเนียไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ออร์โธฟอสเฟต และน้ำมันและไขมันได้ร้อยละ 99.39, 98.18, 85.71, 81.28, 52.67, 49.35, 76.52, 82.24 76.30 ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กมลชนก กองกุล,นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์; คณิตา ตังคณานุรักษ์. (2017) ความสามารถของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการสร้างตะกอนและเปรียบเทียบกับสารส้ม. Thai Journal of Science and Technology,6,129-139.
กมลชนก กองกุล,นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์; คณิตา ตังคณานุรักษ์. "ความสามารถของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการสร้างตะกอนและเปรียบเทียบกับสารส้ม". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):129-139.
กมลชนก กองกุล,นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์; คณิตา ตังคณานุรักษ์. ความสามารถของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการสร้างตะกอนและเปรียบเทียบกับสารส้ม. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.