รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.26
Creator ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์
Title การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในการลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้อนจากพื้นที่เหมือง
Contributor คณิตา ตังคณานุรักษ์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 60-71
Keyword การชะละลาย ,โลหะหนัก ,ดินปนเปื้อน
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดินพื้นที่เหมืองแร่ โดยวิเคราะห์โลหะหนักตามวิธี US. EPA 3051 สำหรับตัวอย่างดินและเถ้าลอยลิกไนต์ และ US. EPA 3015a สำหรับตัวอย่างน้ำ และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS ศึกษาการชะละลายด้วยวิธี SPLP และวิธีแบบต่อเนื่อง ผลวิเคราะห์พบว่า Fe, Pb, Ni, Zn, Cr, Cd และ Cu เท่ากับ 1,353.50, 525.00, 223.00, 192.99, 65.00, 14.35 และ 12.25 mg/kg ตามลำดับ เถ้าลอยลิกไนต์ทั้ง 3 ชนิด และเถ้าลอยลิกไนต์ที่ผ่านการล้าง พบว่ามีปริมาณโลหะหนักสูงกว่าวัสดุชนิดอื่นที่ศึกษา ผลการชะละลายด้วยวิธี SPLP ที่ pH 2.0, 4.2 และ 6.0 พบว่า pH 2.0 Cd, Zn, Fe และ Cu ถูกชะละลายปริมาณสูง นอกจากนั้นเปลือกไข่ ถ่านไม้ไผ่ และปูนขาว สามารถลดการชะละลาย Cd, Zn, Fe และ Cu อย่างไรก็ตาม ถ่านไม้ไผ่มีประสิทธิภาพลดการชะลาย Cd ได้สูงสุด (55.96 %) ดังนั้นการทดสอบการชะละลายแบบต่อเนื่องโดยใช้ถ่านไม้ไผ่ และศึกษาการชะละลายด้วยน้ำที่มี pH 6.0 พบว่าน้ำชะผิวดินมี Fe (0.7781 mg/L) Cu (0.0771 mg/L) Cd (0.0354 mg/L) และ Zn (0.0216 mg/L) ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำซึมผ่านชั้นดิน ความเข้มข้นของ Fe (0.2595 mg/L) Cu (0.1539 mg/L) และ Zn (0.0232 mg/L) ไม่เกินคุณภาพน้ำใต้ดิน ยกเว้น Cd (0.0342 mg/L)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์,คณิตา ตังคณานุรักษ์. (2017) การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในการลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้อนจากพื้นที่เหมือง. Thai Journal of Science and Technology,6,60-71.
ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์,คณิตา ตังคณานุรักษ์. "การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในการลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้อนจากพื้นที่เหมือง". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):60-71.
ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์,คณิตา ตังคณานุรักษ์. การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในการลดการชะละลายโลหะหนักออกจากดินที่ปนเปื้อนจากพื้นที่เหมือง. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.