รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.25
Creator บุษรินทร์ วจนานวัช
Title การโคลนและการแสดงออกของยีน BABY BOOM (BBM) ในกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมัน
Contributor ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ; ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 44-52
Keyword ปาล์มน้ำมัน ,กระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอ ,BABY BOOM
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract ปาล์มเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันในปริมาณที่สูงมาก และใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ จึงเป็นพืชน้ำมันที่เกษตรกรนิยมปลูก ปัจจุบันความต้องการปาล์มน้ำมันในทางเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปาล์มน้ำมันเป็นพืชผสมข้ามต้น เมล็ดที่ได้จึงมีการกระจายตัวของพันธุกรรม ทำให้ต้นลูกที่ได้มีโอกาสไม่ใช่ต้นที่เป็นพันธุ์ดี จึงมีการใช้เทคนิคของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ต้นลูกที่มีลักษณะเหมือนต้นพันธุ์ดี ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมัน พบว่ากระบวนการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอใช้ระยะเวลายาวนานถึง 7-8 เดือน ดังนั้นการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอในปาล์มน้ำมันจึงมีความสำคัญ ยีน BABY BOOM (BBM) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอของพืชหลายชนิด การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาระดับการแสดงออกของยีน BBM ในเนื้อเยื่อระยะต่าง ๆ ของการพัฒนาเอ็มบริโอ เริ่มต้นจากระยะ callus, globular, torpedo, cotyledon และ plantlet โดยใช้เทคนิค semi-quantitative RT-PCR จากนั้นโคลนยีน BBM เพื่อศึกษาโครงสร้างยีน และศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของยีน BBM ในปาล์มน้ำมันกับพืชชนิดอื่น ๆ พบว่ายีน BBM มีการแสดงออกในช่วงการพัฒนาเอ็มบริโอ โครงสร้างยีนประกอบด้วย 1,437 คู่เบส สังเคราะห์สายพอลิเพปไทด์ได้ 479 กรดอะมิโน และยีน BBM ในปาล์มน้ำมันมีความใกล้ชิดกับ Phoenix dactylifera (date palm) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน จากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่ายีน BBM ในปาล์มน้ำมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอในปาล์มน้ำมัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

บุษรินทร์ วจนานวัช,ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ; ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์. (2017) การโคลนและการแสดงออกของยีน BABY BOOM (BBM) ในกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมัน. Thai Journal of Science and Technology,6,44-52.
บุษรินทร์ วจนานวัช,ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ; ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์. "การโคลนและการแสดงออกของยีน BABY BOOM (BBM) ในกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมัน". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):44-52.
บุษรินทร์ วจนานวัช,ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ; ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์. การโคลนและการแสดงออกของยีน BABY BOOM (BBM) ในกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมัน. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.