รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.24
Creator ทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์
Title การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม 3 มิติ จากการวาดเพื่อสร้างอาวุธมีคมที่มีช่องว่าง
Contributor ภาวดี สมภักดี
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 190-202
Keyword การวาดรูป ,รูปเรขาคณิตปฐมฐาน ,สมการเส้นโค้ง ,วัตถุ 3 มิติ ,โครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract การสร้างวัตถุ 3 มิติ ที่มีที่มีโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม ที่มีด้านคม และมีช่องว่างนั้นค่อนข้างซับซ้อน แม้จะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบัน มาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สร้างวัตถุดังกล่าว ก็ยังพบว่าใช้เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบที่นำการวาดรูปเส้นโค้งและรูปเรขาคณิตปฐมฐาน ที่คล้ายกับการวาดภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ มาใช้ในการกำหนดโครงร่าง 2 มิติ ของอาวุธมีคมและช่องว่างภายในวัตถุ เพื่อให้สร้างวัตถุได้เร็วขึ้น และใช้โครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยมในการจัดเก็บ เพื่อให้เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเกมหรือแอนิเมชัน การให้ผู้ใช้สามารถกำหนดช่องว่างภายในวัตถุได้ ทำให้การสร้างรูปทรง 3 มิติ มีความสลับซับซ้อนกว่าการสร้างวัตถุโดยทั่วไป เพราะต้องจัดเรียงลำดับของจุดในโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม หลังจากกำหนดโครงร่าง 2 มิติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำโครงร่างที่ได้ไปแปลงเป็นวัตถุ 3 มิติ ด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน โดยผู้ใช้ระบบสามารถควบคุมค่าความกว้างที่อยู่ระหว่างจุดต้นและจุดปลายด้วยค่าพารามิเตอร์ ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้จะได้วัตถุที่เป็นโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถแปลงเป็นโครงสร้างตาข่ายแบบสามเหลี่ยมได้ทำให้สามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายชนิด ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่ได้พัฒนาไปทดลองใช้สร้างวัตถุกับผู้ใช้มายาระดับมืออาชีพและผู้ใช้มายาระดับทั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบระบบพบว่าผู้ใช้ทั้งสองกลุ่มสามารถสร้างวัตถุ 3 มิติ ที่มีโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยมที่มีด้านคม และมีช่องว่างด้วยเวลาที่ลดลงร้อยละ 54.97 และ 72.31 ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์,ภาวดี สมภักดี. (2017) การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม 3 มิติ จากการวาดเพื่อสร้างอาวุธมีคมที่มีช่องว่าง. Thai Journal of Science and Technology,6,190-202.
ทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์,ภาวดี สมภักดี. "การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม 3 มิติ จากการวาดเพื่อสร้างอาวุธมีคมที่มีช่องว่าง". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):190-202.
ทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์,ภาวดี สมภักดี. การสร้างโครงสร้างตาข่ายแบบสี่เหลี่ยม 3 มิติ จากการวาดเพื่อสร้างอาวุธมีคมที่มีช่องว่าง. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.