รหัสดีโอไอ 10.14456/tjst.2017.23
Creator ฐิตาพร มณีเนตร
Title การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
Contributor ธีระชัย ธนานันต์; นฤมล ธนานันต์
Publisher Thammasat University
Publication Year 2017
Journal Title Thai Journal of Science and Technology
Journal Vol. 6
Journal No. 4
Page no. 316-323
Keyword กล้วยไม้สกุลหวาย ,หมู่แคลิสตา ,ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ,การจำแนก ,แฮตอาร์เอพีดี
URL Website https://www.tci-thaijo.org
ISSN 2286-7333
Abstract กล้วยไม้สกุลหวายเป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่สุด พบแพร่กระจายพันธุ์ในบริเวณกว้าง ทั้งในทวีปเอเชียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จำแนกเป็น 20 หมู่ ประเทศไทยพบกล้วยไม้สกุลหวายในธรรมชาติมากกว่า 130 ชนิด ซึ่งมีบางหมู่น่าสนใจ เช่น หมู่แคลิสตา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 72 ชนิด และพบว่าไพรเมอร์ 26 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ หลังจากนั้นจึงคัดเลือกไพรเมอร์ 14 ชนิด ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจนและนำมาสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ซึ่งพบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างชนิดได้ด้วยแถบดีเอ็นเอที่จำเพาะ เมื่อสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์พบว่าสามารถจัดกลุ่มกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาเป็น 7 กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.61
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิตาพร มณีเนตร,ธีระชัย ธนานันต์; นฤมล ธนานันต์. (2017) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology,6,316-323.
ฐิตาพร มณีเนตร,ธีระชัย ธนานันต์; นฤมล ธนานันต์. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี". Thai Journal of Science and Technology 6 (2017):316-323.
ฐิตาพร มณีเนตร,ธีระชัย ธนานันต์; นฤมล ธนานันต์. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thammasat University:ม.ป.ท. 2017.