รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.18
Creator อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย
Title ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 169-180
ISSN 1513-2226
Abstract การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการผลิต และการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทย เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ ของผู้สร้างอิสระรวมทั้งศึกษาความคิดเห็นส่วนบุคคล และข้อมูลในการชมภาพยนตร์ ของผู้ชมโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ จำนวน 3 คน และผู้ชมจำนวน 56 คน แล้วทำการวิเคราะห์ผล ซึ่งพบว่า ผู้สร้างได้ใช้วิธีนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของสังคมคนอีสานถ่ายทอดออกมาในมุมตลก และสอดแทรกแง่คิด เพื่อเป็นแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เกิดกระแสการตอบรับของผู้ชมจนส่งผลให้ผู้จัดจำหน่ายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนใจขอเป็นตัวแทน รวมทั้งแนวทางการจัดจำหน่ายที่ผู้สร้างเลือกการเข้าฉายเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนวิธีการจัดจำหน่ายจากส่วนกลาง ผลของการศึกษายังแสดงให้เห็นขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ตลอดจนการทำการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์ก่อนการจัดจำหน่าย และได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดจำหน่ายที่เกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์และงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นผลของการใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ มีผู้ชมที่ชื่นชอบได้แชร์ข่าวสารของภาพยนตร์ต่อๆ กันไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดกระแสการตอบรับของผู้ชมอย่างล้มหลามสร้างปรากฏการณ์รายได้ถึง 14 ล้านบาทเพียงแค่เข้าฉายในภาคอีสานเท่านั้น จนกระทั่งโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลนำเข้ามาฉายจากกระแสความแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, (2560) ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้. นิเทศสยามปริทัศน์,16,169-180.
อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, "ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):169-180.
อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูรมนฤดี ธาดาอำนวยชัย, ช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.