รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.17
Creator ชัญญนิษฐ์ เลิศทัศนวงศ์
Title ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 162 - 168
ISSN 1513-2226
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อรูปแบบ และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ (2) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อนักศึกษา (3) การเข้าร่วมกิจกรรมและความ พึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา (4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อรูปแบบและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (5) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชัญญนิษฐ์ เลิศทัศนวงศ์, (2560) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. นิเทศสยามปริทัศน์,16,162 - 168.
ชัญญนิษฐ์ เลิศทัศนวงศ์, "ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):162 - 168.
ชัญญนิษฐ์ เลิศทัศนวงศ์, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.