รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.16
Creator ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย
Title พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 149 - 161
ISSN 1513-2226
Abstract สารนิพนธ์ที่นำเสนอเป็นการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศต่อเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอม และศึกษาการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Independent-Samples T-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 อยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์ www.eduzones.com จากสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter คิดเป็นร้อยละ 38.2 เปิดรับเว็บไซต์น้อยกว่า 1 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ 1-2 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีระยะเวลาในการเปิดรับเว็บไซต์ 15 นาที-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 38.75 มีช่วงเวลาที่เปิดรับเว็บไซต์ คือ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. สถานที่ที่เปิดใช้งานเว็บไซต์ www.eduzones.com คือ บ้าน คิดเป็นร้อยละ 88.8 สนใจเปิดรับจากเว็บไซต์โซนแนะนำที่เรียนต่อ คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีเหตุผลที่เลือกเปิดรับเว็บไซต์ คือ เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ www.eduzones.com ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากข้อมูล พบว่า ด้านเนื้อหาบทความมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านเนื้อหาด้านโปรแกรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมแตกต่างกัน ยกเว้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีระดับชั้นการศึกษา และภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเปิดรับเว็บไซต์เอ็ดดูโซนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เอ็ดดูโซนดอทคอมที่แตกต่างกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, (2560) พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ. นิเทศสยามปริทัศน์,16,149 - 161.
ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, "พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):149 - 161.
ธวัชชัย สุขสีดา กาญจนา มีศิลปะวิกกัย, พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์ต่อเนื้อหาเว็บไซต์การศึกษาเอ็ดดูโซนดอทคอมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.