รหัสดีโอไอ 10.14456/siamcomm01.2017.15
Creator พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ นภวรรณ ตันติเวชกุล
Title ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตและชื่อเสียงองค์กร ของสถาบันการเงิน
Publication Year 2560
Journal Title นิเทศสยามปริทัศน์
Journal Vol. 16
Journal No. 20
Page no. 142 - 148
Publisher สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ นภวรรณ ตันติเวชกุล, (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตและชื่อเสียงองค์กร ของสถาบันการเงิน. นิเทศสยามปริทัศน์,16,142 - 148.
พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ นภวรรณ ตันติเวชกุล, "ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตและชื่อเสียงองค์กร ของสถาบันการเงิน". นิเทศสยามปริทัศน์ 16 (2560):142 - 148.
พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์ นภวรรณ ตันติเวชกุล, ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตและชื่อเสียงองค์กร ของสถาบันการเงิน. สถาบันวิศวการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม:ม.ป.ท. 2560.