รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2018.17
Creator Titaporn Chaisin
Title Acceptor Specificity of Recombinant Cyclodextrin Glycosyltransferase from Bacillus circulans A11
Contributor Jarunee Kaulpiboon, Natwadee Poomipark
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2018
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 23
Journal No. 2
Page no. 86-97
Keyword Beta-cyclodextrin (Beta-CD) ,Cyclodextrin glycosyltransferase (CGTase) ,Flavonoid glycoside ,Functional oligosaccharide ,Transglycosylation
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title Thaijo
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Titaporn Chaisin และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) Acceptor Specificity of Recombinant Cyclodextrin Glycosyltransferase from Bacillus circulans A11. Science & Technology Asia,23,86-97.
Titaporn Chaisin และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Acceptor Specificity of Recombinant Cyclodextrin Glycosyltransferase from Bacillus circulans A11". Science & Technology Asia 23 (2018):86-97.
Titaporn Chaisin และผู้แต่งคนอื่นๆ. Acceptor Specificity of Recombinant Cyclodextrin Glycosyltransferase from Bacillus circulans A11. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2018.