รหัสดีโอไอ 10.14456/scitechasia.2018.10
Creator Nathapong Matintarangson
Title Effects of Intercropping of Marigold and Yardlong Bean on Population of Cowpea Aphid, Aphis Craccivora Koch
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2018
Journal Title Science & Technology Asia
Journal Vol. 23
Journal No. 2
Page no. 12-18
Keyword Intercropping ,Marigold ,Yardlong Bean ,Cowpea Aphid
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index
Website title Thaijo
ISSN 2586-9000
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Nathapong Matintarangson, (2018) Effects of Intercropping of Marigold and Yardlong Bean on Population of Cowpea Aphid, Aphis Craccivora Koch. Science & Technology Asia,23,12-18.
Nathapong Matintarangson, "Effects of Intercropping of Marigold and Yardlong Bean on Population of Cowpea Aphid, Aphis Craccivora Koch". Science & Technology Asia 23 (2018):12-18.
Nathapong Matintarangson, Effects of Intercropping of Marigold and Yardlong Bean on Population of Cowpea Aphid, Aphis Craccivora Koch. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2018.