รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.35
Creator 1. อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
2. พิชญา พรรคทองสุข
Title การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในหน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 303-308
Keyword วัณโรคปอด ,วัณโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ,การสอบสวนวัณโรค
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับการรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุข แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เรื่องการพบผู้ป่วยวัณโรคปอดในสถานที่ทำงาน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 41ปี อาชีพพนักงานขับรถ ผลการ สอบสวนโรคพบว่า พนักงานรายนี้เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายที่ 4 ของหน่วยงานแห่งนี้ ซึ่งอาจเกิดจากวัณโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยรายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี อาชีพพนักงานราชการ ป่วยเป็นวัณโรคปอดในเดือนสิงหาคม 2556 รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 49 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ป่วยเป็นวัณโรคปอดในเดือนตุลาคม 2556 และรายที่ 3 เป็นเพศ อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานราชการ ป่วย เป็นวัณโรคปอดในเดือนเมษายน 2558 โดยผู้ป่วยทั้ง 4 รายทำงานในสถานที่แห่งเดียวกัน การระบาดของวัณโรคปอดครั้งนี้อาจ เกิดจากระบบระบายอากาศที่ไม่ถ่ายเทของสำนักงาน การที่ผู้ป่วยรายที่ 2 มีอาการไอเรื้อรังมานานแต่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้เกิดการ กระจายของเชื้อ การไม่มีมาตรการเรื่องการกลับเข้าทำงานที่ชัดเจนกรณีพนักงานป่วยเป็นวัณโรคปอด และการสอบสวน การป้องกัน โรคที่ล่าช้าตั้งแต่ปี 2556คำสำคัญ: วัณโรคปอด;วัณโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน;การสอบสวนวัณโรค
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในหน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,303-308.
อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในหน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):303-308.
อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสอบสวนการระบาดของวัณโรคปอดในหน่วยงานสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.