รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.34
Creator 1. รสิตา อัศดามงคล
2. อรยา กว้างสุขสถิต
3. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
4. ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
Title ผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 279-301
Keyword โรคหนังแข็ง ,โรคหนังแข็งในเด็ก ,รอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรัง
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract รายงานผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก โรคหนังแข็งในเด็กเป็นโรคที่พบได้น้อย และการเกิดขึ้นร่วมกับโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังนั้นมีโอกาสขึ้นเกิดน้อยมาก ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเกิดโรคหนังแข็งร่วมกับ รอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 15 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหนัง แข็งร่วมกับโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรัง ผู้ป่วยมาด้วยอาการผิวหนังแข็งทั่วตัวร่วมกับปลายมือปลายเท้าซีดเย็น และแผลที่ปลายนิ้วมือ สองปีถัดมาผู้ป่วยมีผื่นผิวหนังขึ้นเพิ่มที่หลังมือและข้อมือหลายรอยโรค ลักษณะทางพยาธิวิทยาและอิมมูโนพยาธิวิทยาพบว่าเข้าได้กับ รอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรัง ได้ทำการส่งตรวจเลือดพบ antinuclear antibodies และ anti topoisomerase-I ให้ผลบวก ใน ขณะที่ anti- double-stranded DNA และ anti-U1RNP ให้ผลลบ ผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนังแข็งที่เกิดร่วมกับ โรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกและตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังได้ รับการรักษาด้วยกลุ่มยาต้านมาลาเรีย ยาลดการแข็งตัวของผิวหนัง ยาลดความดันโลหิตกลุ่มปิดกั้นแคลเซียม ยาต้านเกร็ดเลือด และ ยาทากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ พบว่าอาการหนังแข็งและอาการมือซีดเย็นดีขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่มาติดตามการรักษา คำสำคัญ: โรคหนังแข็ง;โรคหนังแข็งในเด็ก;รอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรัง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

รสิตา อัศดามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) ผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,279-301.
รสิตา อัศดามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):279-301.
รสิตา อัศดามงคล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผู้ป่วยโรคหนังแข็งเกิดร่วมกับรอยโรคลูปัสที่ผิวหนังชนิดเรื้อรังในผู้ป่วยเด็ก. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.