รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.32
Creator 1. พรวลัย บุญเมือง
2. วิชัย สันติมาลีวรกุล
3. ปานรดา นวลโสภาภณ
Title กรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาจากยาดอกซาโซซิน
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 285-289
Keyword ดอกซาโซซิน ,แอ็งจิโอเอดีมา ,ยาลดความดันโลหิต
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract แอ็งจิโอเอดีมาเป็นผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตจากยาลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะยากลุ่มยับยั้ง เอนไซม์ angiotensin converting enzyme อย่างไรก็ตาม การเกิดแอ็งจิโอเอดีมา จากยาดอกซาโซซิน ซึ่งเป็นยากลุ่มยับยั้งตัวรับ alfa-1 adrenergic ก็มีรายงานการเกิดเช่นเดียวกัน แต่ยังมีรายงานการเกิดน้อย ดังนั้นรายงานฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน และรายงานกรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาในผู้ป่วยที่ได้รับยาดอกซาโซซิน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังการเกิดแอนจิโอ เอดีมาในผู้ป่วยที่ได้รับยาดอกซาโซซิน คำสำคัญ: ดอกซาโซซิน;แอ็งจิโอเอดีมา;ยาลดความดันโลหิต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พรวลัย บุญเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) กรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาจากยาดอกซาโซซิน. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,285-289.
พรวลัย บุญเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "กรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาจากยาดอกซาโซซิน". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):285-289.
พรวลัย บุญเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. กรณีศึกษาการเกิดแอ็งจิโอเอดีมาจากยาดอกซาโซซิน. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.