รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.29
Creator 1. ณัฐพล ใจสุภา
2. ศราวุธ จินดารัตน์
Title การวัดปริมาณยา Rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ว โดยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 265-272
Keyword Rivastigmine patch ,Quantification ,Spectrophometry
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract บทนำ ยา rivastigmine ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มีหลายรูปแบบ ยาในรูปแบบแผ่นแปะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ลดผลข้างเคียงจากยา และลดความถี่จากการบริหารยารูปแบบรับประทาน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ ปริมาณยา rivastigmin ในรูปแบบแผ่นแปะโดยวิธีตรงยังมีค่อนข้างจำกัด วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณ ยา rivastigmine ในรูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีการวัดการดูดกลืนความเข้มของแสง ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง รวมถึงการทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้น ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และความสามารถในการทวนซ้ำของเครื่องมือวัด วิธีการ สกัดตัวยา rivastigmine จากแผ่นยาด้วยน้ำบริสุทธิ์โดยสกัดแผ่นยาในอัตราส่วนที่ต่างๆ กัน แล้ววัดค่า การดูดกลืนคลื่นแสงเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนการวัดค่าความเที่ยงตรงของวิธีการตรวจ นั้นวิเคราะห์จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ที่ได้จากการวัดค่าในวันเดียวกัน ต่างวันกัน และการทวนซ้ำ ความเที่ยงวัดโดยการ ตรวจวัดระดับ rivastigmine ความเข้มข้นต่างๆ และยาหลอก และหาค่าร้อยละการตรวจสอบค่าคืนกลับ ผลการศึกษา ค่าการดูด กลืนคลื่นแสงสูงสุดของยา rivastigmine เท่ากับ 260 นาโนเมตร ความสัมพันธ์เชิงเส้นของอัตราส่วนยา กับค่าการดูดกลืนความเข้ม แสงมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.99 สำหรับความเที่ยงตรงที่วิเคราะห์จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ที่ได้จากการวัด ค่าในวันเดียวกัน ต่างวันกัน และความสามารถในการทวนซ้ำของเครื่องมือ มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 3.5-1.0 ร้อยละ 2.5-0.4 และน้อยกว่าร้อยละ 1.0 ตามลำดับ ส่วนการตรวจสอบค่าคืนกลับได้ผลลัพธ์ระหว่างร้อยละ 90-110 การตรวจวิเคราะห์สารแต่ละครั้งใช้เวลา น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สรุป การตรวจหาปริมาณยา rivastigmine จากการศึกษานี้เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งมีประโยชน์ในการศึกษาทางคลินิก และด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการดูดซึมยาผ่านผิวหนังได้ คำสำคัญ: Rivastigmine patch;Quantification;Spectrophometry
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพล ใจสุภา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การวัดปริมาณยา Rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ว โดยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,265-272.
ณัฐพล ใจสุภา และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การวัดปริมาณยา Rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ว โดยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):265-272.
ณัฐพล ใจสุภา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวัดปริมาณยา Rivastigmine รูปแบบแผ่นแปะด้วยวิธีที่ประหยัดและรวดเร็ว โดยการวัดการดูดกลืนความเข้มแสง. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.