รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.28
Creator 1. สลีลา วิวัฒนิวงศ์
2. คทาวุธ ดีปรีชาวลิขสิทธิ์ โสนันทะ
3. วีรภัทร มาเมือง
Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 259-263
Keyword ค่าความเข้มของแสงสว่าง ,ระดับเสียง ,การใช้แอพพลิเคชั่น
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract ความเป็นมา ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นในมือถือสำหรับตรวจความเข้มข้นของแสงและระดับเสียงซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานได้ง่าย วัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียงเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบ กับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ วิธีการศึกษา นำผลรายงานการสำรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน อาชีวอนามัยเรื่อง แสงและเสียง ซึ่งตรวจวัดความสว่างของสถานที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่อง Heavy Duty Light Meter และแอพพลิเคชั่น IOS ชื่อ LUX Light Meter และตรวจวัดระดับเสียงโดย Sound Level Meter CEL-430/2 และแอพพลิเคชั่น NIOSH SLM นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงวิเคราะห์ Pearson correlation และ Linear Regression ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล Pearson correlation พบ ว่าค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือมีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการวิเคราะห์ข้อมูล Linear Regression หาสมการทำนายค่าความเข้มข้นของแสง สว่างจากการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ ได้สมการเส้นตรงดังนี้ ค่าความเข้มข้นของแสงสว่าง เท่ากับ 25.332 + 1 (ระดับเสียงจากการใช้ แอพพลิเคชั่นมือถือ) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และหาสมการทำนายระดับเสียงจากการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ ได้สมการเส้นตรงดังนี้ ระดับเสียง เท่ากับ 0.934 + 0.996 (ระดับเสียงจากการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ) โดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป สามารถใช้แอพพลิเคชั่นจากมือถือมาใช้วัดแสงได้ในงานระดับหยาบถึงงานละเอียดปานกลางและพื้นที่ทั่วไป และเพื่อความแม่นยำในการหาค่าความเข้ม ข้นของแสงสว่างควรนำสมการเส้นตรงมาใช้ทำนายค่าความเข้มข้นของแสงสว่างด้วย สามารถใช้แอพพลิเคชั่นจากมือถือมาใช้วัดเสียง ได้โดยไม่ต้องใช้สมการเส้นตรงทำนายระดับเสียง โดยค่าที่ได้จากแอพพลิเคชั่นควรใช้ในการตรวจคัดกรองเท่านั้น คำสำคัญ: ค่าความเข้มของแสงสว่าง;ระดับเสียง;การใช้แอพพลิเคชั่น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สลีลา วิวัฒนิวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,259-263.
สลีลา วิวัฒนิวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):259-263.
สลีลา วิวัฒนิวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของแสงสว่างและระดับเสียง จากการวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.