รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.27
Creator 1. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์
2. คมภูศิษฐ์ มนต์แก้วอักษร
3. อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
4. ธง พงษ์หาญยุทธ
5. อารมย์ ขุนภาษี
Title การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 251-257
Keyword กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ,สมรรถภาพร่างกาย
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract บทนำ การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทหารมีหลายด้านเช่น เป็นพื้นฐานที่ดีในการฝึกทางยุทธวิธีทุกรูปแบบมีความทนทานและกำลังใจที่ดีต่อการฝึก ลดภาวะบาดเจ็บและการเกิดโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่างๆ ในอนาคต วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่ทหารกองประจำการ วัสดุและวิธีการ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง อาสาสมัคร 292 คน จากหน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ได้รับการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 146 คน บริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวก่อนออกกำลังกายช่วงเย็นครั้งละ 15 นาที วันละ 1 ครั้ง 3 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์) และกลุ่มควบคุม 146 คน บริหารร่างกายท่าพื้นฐานเดิมตามคู่มือพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารของกองทัพบกก่อนออกกำลังกายช่วงเย็นครั้งละ 15 นาที ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในทุกวันที่บริหารจะมีการประเมินความถูกต้องจากผู้ช่วยฝึกที่ผ่านการอบรม และทำการเปรียบเทียบผลคะแนนผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มในสัปดาห์ที่ 1, 4 และ 8 ผลการศึกษา ผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายสัปดาห์ที่ 4 พบว่า อาสาสมัครกลุ่มทดลอง ดึงข้อ ดันพื้น และ วิ่ง ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดึงข้อ 6.51 ? 2.60 และ 5.34 ? 3.22 p-value 0.005 ดันพื้น 55.76 ? 11.93 และ 52.22 ? 15.57 p-value 0.035 และ วิ่ง 60.74 ? 17.29 และ 53.68 ? 19.42 p-value 0.003) และในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า อาสาสมัครกลุ่มทดลอง ดึงข้อ ลุกนั่ง และ วิ่ง ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดึงข้อ 8.32 ? 3.16 และ 6.98 ? 3.69 p-value 0.003 ลุกนั่ง 63.68 ? 12.43 และ 60.51 ? 12.01 p-value 0.035 และ วิ่ง 71.31 ? 11.56 และ 67.47 ? 14.28 p-value 0.018) สรุป การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารให้ดีขึ้นในด้านการดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และการวิ่ง คำสำคัญ: กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว;สมรรถภาพร่างกาย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,251-257.
ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):251-257.
ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.