รหัสดีโอไอ 10.14456/rtamedj.2018.26
Creator 1. พนา กล่ำคำ
2. รุตติ ชุมทอง
3. จเร เกียรติศิริชัย
4. สุพิชา วงษ์พูล
5. ไนยรัฐ ประสงค์สุข
6. ธีรยสถ์ นิมมานนท์
7. ปริยนันทน์ จารุจินดา
Title อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2560
Publisher กรมแพทย์ทหารบก
Publication Year 2561
Journal Title เวชสารแพทย์ทหารบก
Journal Vol. 71
Journal No. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
Page no. 235-243
Keyword โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ,การรักษาด้วยวิธีฉายรังสี IMRT ,อัตราการรอดชีวิต
URL Website http://www.rtamedj.pmk.ac.th;https://www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj
Website title เวชสารแพทย์ทหารบก Royal Thai Army Medical Journal
ISSN 0125-7722
Abstract บทนำ ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกจะเลือกวิธีรักษาด้วยการฉายรังสี (radiation therapy - RT) หรือการฉายรังสีร่วม กับยาเคมีบำบัด (concurrent chemoradiotherapy - CCRT) ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ซึ่งการศึกษาผลการฉายรังสีวิธี intensitymodulated radiotherapy (IMRT) ในประเทศไทยยังมีอยู่จำกัด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย มะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการรักษา โดยเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างวิธีการฉายรังสีที่แตกต่างกัน วัสดุและวิธีการ กลุ่มประชากร เป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ภายในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กำหนดแบบแผนการวิจัย ให้เป็น retrospective case control study ผลการวิจัย ผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก 189 ราย มีระยะ เวลาปลอดโรคภายใน 5 ปี เท่ากับ ร้อยละ 52.91 (95%CI: 44.20-60.87%) ส่วนอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรง จมูกที่ระยะเวลา 5 ปี เท่ากับร้อยละ 67.53 (95%CI: 58.69-74.89%) ระยะเวลาปลอดโรคของผู้ป่วยระยะ early stage และ locally advanced stage มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.019) เช่นเดียวกับอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยทั้ง 2 ระยะซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วย (p = 0.031) ผู้ป่วยระยะ early stage (26 ราย) ที่รับการฉายรังสีวิธี Non-IMRT (16 ราย) มีระยะเวลาปลอดโรค เปรียบเทียบกับการฉายรังสีวิธี IMRT (10 ราย) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.046) ส่วนอัตราการรอดชีวิตของการฉายรังสีทั้ง 2 วิธี ไม่แตกต่างกัน (p = 0.089) ผู้ป่วยระยะ locally advanced stage (103 ราย) ที่ได้ รับการรักษาวิธี IMRT + CCRT (43 ราย) มีอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่รับการรักษาวิธี Non-IMRT + CCRT (60 ราย) (p = 0.861) แต่การรักษาวิธี IMRT + CCRT มีระยะเวลาปลอดโรคสูงกว่าผู้ป่วยที่รับการรักษาวิธี Non-IMRT + CCRT อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.027) สรุป ผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะ early stage มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงกว่า ผู้ป่วยระยะ locally advanced stage อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การรักษาผู้ป่วยระยะ early stage ด้วยการฉายรังสีทั้ง 2 วิธีได้ผลการรักษาไม่แตกต่าง กัน แต่การรักษาผู้ป่วยระยะ locally advanced stage โดยใช้วิธี IMRT + CCRT อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีระยะเวลาปลอดโรคที่ดีกว่า คำสำคัญ: โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก;การรักษาด้วยวิธีฉายรังสี IMRT;อัตราการรอดชีวิต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พนา กล่ำคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2560. เวชสารแพทย์ทหารบก,71,235-243.
พนา กล่ำคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2560". เวชสารแพทย์ทหารบก 71 (2561):235-243.
พนา กล่ำคำ และผู้แต่งคนอื่นๆ. อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถึง 2560. กรมแพทย์ทหารบก:ม.ป.ท. 2561.